Actie Kerkbalans

Uw kerk, schenken en de fiscus

Kerken in Nederland ontvangen geen overheidssubsidie voor hun werk. Zij leven van de giften en de bijdragen van leden. Wij zijn dan ook degenen bijzonder dankbaar van wie wij al sinds een aantal jaren een bijdrage mochten ontvangen. Graag willen wij u er nog eens op wijzen dat giften aan uw kerk fiscaal aftrekbaar zijn en hierop wat dieper ingaan.

Het is belangrijk te weten dat zowel eenmalige als periodieke giften fiscaal aftrekbaar zijn in Box 1 (werk en woning) voor de Inkomstenbelasting.

Welke regels hanteert de Belastingdienst hierbij?    

Optie 1:

Een eenmalige gift is beperkt aftrekbaar. Alleen het deel van uw totale giften dat op jaarbasis hoger is dan 1% van uw verzamelinkomen komt voor aftrek in aanmerking.

Bankrekening nummer De Goede Herder kerk: NL73 INGB 0000 0201 43

Bankrekening nummer Sint Willibrordus kerk: NL 95 INGB 0000 116 456

Optie2:

Periodieke schenkingen voor een periode van minimaal vijf jaar of meer zijn daarentegen  wel volledig aftrekbaar voor de inkomsten belasting, ongeacht het bedrag van de schenking en de wijze van betaling, bijvoorbeeld als bedrag in één keer of als een periodieke betaling, bijvoorbeeld per maand.

Om van deze vorm van aftrek te kunnen profiteren moet u het voornemen tot periodieke schenking samen met uw kerk vastleggen in een door de Belastingdienst goedgekeurd formulier.

Uw gift is geheel vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Uw gift komt dus volledig ten goede van uw kerk.

Download het formulier voor periodieke gift aan de Sint Willibrordus en St. Jozef kerk. Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar het Centrale secretariaat, Kerkstraat 77, 2242 HE Wassenaar. . Na completering door de Parochie krijgt u dit gesigneerd door de gemachtigde van de Parochie retour.

Download het formulier voor periodieke gift aan De Goede Herder kerk. Na invulling kunt u dit opsturen naar het Centrale secretariaat, Kerkstraat 77, 2242HE Wassenaar. Na completering door de Parochie krijgt u dit gesigneerd door de gemachtigde van de Parochie retour.