De 50 gebrandschilderde ramen in onze kerk (2)

Bespreking per raam (zie de in de schets aangegeven nummering) van de voorstelling en de begeleidende tekst

indeling gebrandsch-ramen_kerk(8)
 1. Christus’ verschijning aan Margaretha Maria Alacoque.
  Tekst: “Gij zult in vreugde wateren putten uit de bronnen des Zaligmakers”. En: “Al de ramen dezer H. Hartkapel – geschonken door de schapenkwee­kers ten bate dezer kerk”.
 2. Christus aan het kruis en de zeven sacramenten.
  Tekst: “Bron van de Hl. Sacramenten”. En: “Een der soldaten opende
  met eene lans zijne zijde – terstond vloeiden daaruit water en bloed” .
 3. Het huwelijk (één van de zeven sacramenten).
  Tekst: “Geschenk van de R.K. Vereeniging van schapenkweekers ten bate dezer kerk”.
 4. Het priesterschap (één van de zeven sacramenten).
  Tekst: “Geschonken uit dankbaarheid voor de roeping tot het Priesterschap”.
 5. Het heilig oliesel (één van de zeven sacramenten).
  Tekst: “Geschonken als bedeoffer om een zaligen dood te verwerven”.
 6. De biecht (één van de zeven sacramenten).
  Tekst: “Geschonken door de parochianen in offertjes bij het ontvangen van dit H. Sacrament”.
 7. De Heilige Anna en Elisabeth.
  Tekst: “S. Anna – S. Elisabeth”. En: “Deiparae ac praecursoris matres”
  (de moeder van de moeder Gods en de moeder van Zijn voorganger).
 8. De Heilige Liduina en Barbara.
  Tekst: “S. Liduina – S. Barbara”. En: “In infirmitate et in morte patronae” (patronessen bij ziekte en dood).
 9. DeHeilige Helena en Margareta.
  Tekst: “S. Helena – S. Margareta”. En: “Divino cultui addictissimae templa plurima excitaverunt” (zeer toegewijd aan de Goddelijke ere­dienst hebben zij meerdere kerken opgericht).
 10. De Heilige Norberta en Maria Magdalena.
  Tekst: “S. Norberta – S. M. Magdalena”. En: “Peccavit illa et mortua est, ista mortua est ne peccaret” (de één heeft gezondigd en is gestorven, de ander is gestorven om niet te zondigen).
 11. De Heilige Willibrord verkondigt het geloof.
 12. Engelen met kandelaars. Tekst: “Heilig”. En: “Geschenk van de Misdienaars 1906-1917”.
 13. Engelen met wierook. Tekst: “Dirigatur oratio” (Moge het gebed opstijgen….) (vervolg tekst 13 zie nr. 21.
 14. De Heilige Simon, Thomas en Thadeus. Tekst: “S. Simon – S. Thomas – S. Thadaeus”.
 15. De Heilige Jacobus de meerdere en Johannes. Tekst: “SS. Iacobus Maior – SS. Iohannes”.
 16. De Heilige Petrus en Andreas. Tekst: “SS. Petrus – SS. Andreas”.
 17. Christus Koning. Tekst: “Dominus lucem dat” (de Heer geeft licht). En: “Terra” (aarde). En: “Lux mundi” (licht van de wereld).
 18. De Heilige Paulus en Mattheus. Tekst: “SS. Paulus – SS. Matthaeus”.
 19. De Heilige Philippus en Jacobus de Mindere. Tekst: “SS. Philippus – SS. Iacobus Minor”.
 20. De Heilige Bartholomeus, Matthias en Barnabas. Tekst: “S. Bartholomaeus – S. Matthias – Barnabas”.
 21. Engelen met wierook. Tekst: “Sicut incentium” (….als wierook) (aanvang tekst 21 zie nr. 13).
 22. Engelen met kandelaars. Tekst: “Hosanna”. En: “Geschenk van de pastoor en de kapelaans 1917”.
 23. De Heilige Familie. Tekst: “Erat Joseph et Maria Mater Jesu mirantes – super his quae videbantur de illo”. (Josef en Maria, de moeder van Jezus, waren verwonderd over wat hij te zien gaf). En: “Congregationes S. Familiae nostrae ante 40 annos erectae die 13 Aprilis 1910 D.D.” (de Congrega­ties van onze H. Familie die veertig jaar geleden zijn opgericht, hebben (dit raam) op 13 april 1910 geschonken).
 24. De Heilige Willibrord en Bonifatius. Tekst: “S. Willibrordus – Bonifatius”. En: “Patres fidei nostrae” (Vaders van ons geloof).
 25. De Heilige Bavo en Jeroen. Tekst: “S. Bavo – S. Jeron”. En: “Servi Dei vita hic ille et morte” (dienaren van God, de één in zijn leven, de ander in zijn dood).
 26. De Heilige Leonardus en Nicolaas. Tekst: “S. Leonardus – S. Nicolaas”. En: “Martyres Deum et Patriam Glorificaverunt” (als martelaren hebben zij God en het vaderland verheerlijkt).
 27. De Heilige Vincentius á Paulo en Conradus Pfarzham. Tekst: “S. Vincentius a Paulo – S. Conradus Pfarzham”. En: “In caritate et humilitate Dei et proximi servi” (zij waren in liefdadigheid en nederigheid dienaars van God en de naaste).
 1. De eerste communie (één van de zeven sacramenten). Tekst: “Geschenk van de kinderen dezer parochie uit dankbaarheid voor de vervroegde H. Communie”.
 2. Het vormsel (één van de zeven sacramenten). Tekst: “Geschonken uit dankbaarheid voor het behoud van den Vrede in 1914”.
 3. De doop (één van de zeven sacramenten).
 4. a) De Ark van Noach. Tekst: “Met u zal ik een verbond sluiten”.
  b) De doop van Christus in de Jordaan. Tekst: “Hij is zonder schuld geboren opdat degenen die in de schuld waren door hem herboren zouden worden”.
  c) De doop van de Ethiopische hofbeambte. Tekst: “Late ieder Uwer zich doopen in naam van Jezus Christus tot vergeving Uwer zonde”.
 5. De uitzending der Apostelen. Tekst: “Gaat en onderwijst alle volkeren — hen doopende in de naam — des Vaders en des zoons en des heiligen geestes”.
 6. De verschijning van O.L.V. van Lourdes aan Bernadette.
 7. De harp spelende David.
 8. Engelen met tamboerijn en trombone.
 9. Engelen met cymbalen en wierookvat.
 10. Engelen met vedel en luit.
 11. Engelen met schalmei en hoorn.
 12. Engelen met luit en harp.
 13. Engelen met gamba en fluit.
 14. Engelen met cither en triangel.
 15. Engelen met trompet en trommel.
 16. De scheiding van licht en duisternis (Schepping).
 17. De scheiding van de wateren (Schepping).
 18. De maan en de sterren (Schepping).
 19. De zon (Schepping).
 20. De planten (Schepping).
 21. De zoogdieren (Schepping).
 22. De vogels en de vissen (Schepping).
 23. De mensenrassen (Schepping).