Historie De Goede Herder parochie

De parochie ‘De Goede Herder’ werd officieel opgericht op 15 mei 1923 bij besluit van de toenmalige Bisschop van Haarlem, Mgr Callier. Enkele maanden tevoren was de in Rotterdam werkzame kapelaan Ch. N. Meijsing benoemd tot kapelaan van de Sint Willibrordusparochie en belast met het nemen van de voorbereidende maatregelen voor het oprichten van een nieuwe Wassenaarse parochie in het gedeelte van de gemeente, dat toen werd aangeduid als ‘Park de Kieviet’ en ‘Park Oud Wassenaar’. Het aantal katholieke gezinnen binnen de toekomstige nieuwe parochiegrenzen bedroeg op dat moment 127, een gering aantal. In ditzelfde jaar echter werd de tramverbinding tussen Den Haag en Wassenaar geopend, hetgeen ongetwijfeld de vestiging in deze gemeente zou stimuleren.

In 1923 werd voor N.fl. 120.000 een stuk grond gekocht waarop nu de kerk, de pastorie en de Pius X-hof gevestigd zijn. Besloten werd een noodkerk in te richten. De keuze viel op de stal van de boerderij ‘De Driesprong’, die als zodanig werd verbouwd en plaats bood aan 350 personen. De bijbehorende woning van de boerderij werd ingericht als pastorie.

Op 21 mei 1923 werd het sfeervolle kerkje ingewijd. Kapelaan Meijsing was inmiddels benoemd tot pastoor. Architect Van der Laan ontving de opdracht tot bouw van het nieuwe kerkgebouw in de vorm van aloude eenvoudige basilica-stijl. Op 15 augustus 1929 werd de eerste steen gelegd. Per 10 april 1932 werd het nieuwe Kerkgebouw geconsacreerd.

Na ruim 27 jaar intensieve arbeid ging pastoor Meijsing per 29 december 1950 met emeritaat. Tot zijn opvolger werd pastoor H.M. van Spanje benoemd die de parochie heeft geleid tot 1968. Daarna volgde pastoor G. de Wit die reeds in de jaren 1942 tot 1945 als kapelaan aan De Goede Herder was verbonden. Slechts korte tijd is hij hier pastoor geweest. Na een kortstondige ziekte overleed hij in 1970.

Zijn opvolger werd pastoor F.J. Steenman, die vanaf 1970 tot zijn overplaatsing naar Langeraar zijn beste krachten wijdde aan de parochie. Hij werd opgevolgd door pastoor L.J.F. Grijpink, die op 1 april 1981 als pastoor werd geïnstalleerd. De heer H.C. Jacobs werd door hem benoemd als pastoraal medewerker. Toen pastoor Grijpink in 1987 met emeritaat ging werd drs R.G.A. Kurvers, de pastoor van de Sint Willibrordusparochie, tot zijn vertrek naar Rome in 1989, tevens pastoor van De Goede Herder. Korte tijd was C.H.M.V. Sterk pastoor.

Vanaf 1 maart 1990 berustte de pastorale leiding bij diaken dr. J.H. van Leeuwen, die na zijn priesterwijding in 1993 eerst administrator parochialis en later pastoor van deze parochie werd. Op 12 november 1995 nam hij afscheid en vertrok naar de Sint Agatha-parochie in Lisse. De pastorie is sindsdien verhuurd.

degoederherder-vroeger
degoederherder-later

Op 26 november werd in de kerk van de Willibrordus tijdens een eucharistieviering het pastoraal team, bestaande uit Pastoor J.C.M. Van Winkel en Kapelaan C.J.M. Biesjot geïnstalleerd. Zij namen de zorg op zich voor geheel katholiek Wassenaar. Sinds 6 september 1998 werd het pastoraal team versterkt door mevrouw Drs M.H.J. Van den Berg – Buis, welke ons op 29 augustus 2004 weer verlaten heeft. Op 5 november 2000 werd Kapelaan C.J.M. Biesjot benoemd tot Pastoor van Oud Beijerland en is het pastoraal team gereduceerd tot 1 persoon.

Pastoor Van Winkel is op 12 juni 2003 naar Zoetermeer verhuisd, waar maar 1 priester is voor 5 parochies. Op 10 juni 2003 kregen wij bericht dat Pastoor K. Van Haasteren met onmiddellijke ingang benoemd is als Administrator Parochialis van de 3 Wassenaarse Parochies. Hij was vroeger Pastoor van de Pascalis-kerk in Den Haag en er zijn dus bij ons een aantal Parochianen, die hem al kennen. Pastoor van Haasteren heeft ons op 2 januari 2005 verlaten en wij kregen op 23 januari 2005 een nieuwe Pastoor in de persoon van M. Hagen, voorheen Pastoor van de Bartholomeus-Parochie in Poeldijk.