Interparochiële Caritasinstelling Wassenaar

Inleiding
De zorg voor anderen is een bekend thema en dit is op veel verschillende manieren in te vullen. In dit artikel willen wij wijzen op de zorg, “de Caritas”, die vanuit de r.-k. kerk mede wordt geboden door de ICW.
In het volgende laten we de geestelijke werken van barmhartigheid buiten beschouwing. Deze richten zich op de ziel van de medemens; bijvoorbeeld bedroefden troosten, voor de levenden en overledenen bidden, in moeilijkheden goede raad geven, onrecht geduldig lijden, en beledigingen vergeven.

Doelstelling ICW
Interparochiële Caritasinstelling Wassenaar, kortweg ICW, is een kerkelijke instelling in Wassenaar die tot taak heeft voor mensen te zorgen die concrete noden hebben, vooral in de vorm van een ernstig financieel probleem. ICW helpt, voor zover hierin krachtens de Nederlandse sociale wetgeving niet of niet voldoende wordt voorzien. ICW verwerft en ontvangt bijdragen en inkomsten, beheert het vermogen en oordeelt over verschillende aanvragen. ICW is een zelfstandige instelling in de parochie. De leden zijn aan het bisdom verantwoording verschuldigd voor het gevoerde (financiële) beleid.

Historie
Vroeger bestond er een “R.K. Armenbestuur” dat in schrijnende gevallen financiële ondersteuning verleende. Tegenwoordig gebeurt dit door de ICW. In de 19de en begin 20ste eeuw kreeg barmhartigheid in Nederland vooral gestalte in armenzorg, ziekenzorg en het verzorgen van onderwijs. In de huidige tijd is veel van dit werk door de overheid overgenomen en is er een verzorgingsstaat ontstaan.

Kentering
De laatste jaren lijkt er sprake te zijn van enige kentering. De verzorgingsstaat wijst meer en meer naar mantelzorg door de burger en de diaconie wordt weer tot de normale activiteiten van een parochie gerekend. Al naar gelang de concrete omstandigheden wordt hulp gegeven aan zieken, ouderen, vereenzaamden, rouwenden, vluchtelingen, asielzoekers of dak- en thuislozen. De ICW kan helpen bij kortstondige, individuele financiële problemen.

Wat kan de ICW precies doen
De ICW kan financiële ondersteuning bieden aan individuele personen of gezinnen die voor noodzakelijke uitgaven ten behoeve van primaire levensbehoeften of medisch-sociaal noodzakelijke uitgaven niet meer kunnen aankloppen bij de overheid of andere instanties. De ICW biedt incidentele hulp aan mensen in nood, zowel aan eigen parochianen als aan anderen binnen het eigen Wassenaarse werkgebied van de parochie H. Augustinus. De ICW verleent aldus financiële steun voor directe en in beginsel eenmalige hulp aan mensen die zijn aangewezen op een uitkering of minimum inkomen. De ICW vraagt ook aan de parochianen om zelf om te zien naar mensen in nood en hen te stimuleren van de diaconale voorzieningen gebruik te maken.

Contact
Indien de ICW inwoners van Wassenaar, die in (tijdelijke) financiële nood verkeren, kan helpen, horen wij dat graag.
De ICW is bereikbaar op Postbus 2187, 2240CD, Wassenaar
of per e-mail: secretarisicw@gmail.com
of men kan contact opnemen met één van de bestuursleden van de ICW.
De aanvraag wordt vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld.
Eventuele giften zijn natuurlijk ook van harte welkom. Zij zullen besteed worden voor bovenbeschreven doel.

Rudolphine van Holthe