Kerkhof Sint Willibrordus

KERKHOF

KERKHOFREGELEMENT

OPENEN EN SLUITEN

ONDERHOUD

GRAFBEDEKKING

URNENMUUR / URNENKELDERTJES

URNENVELDJES

KOSTENINDICATIE

 • Algemene graven
 • Familie graven
 • Urnenmuur / urnenkeldertjes / urnengraven

Tarieven 2024

TOELICHTING

CONTACT

KERKHOF

Bij de St Willibrordus kerk aan Kerkstraat 77 te Wassenaar behoort een kerkhof. Deze ligt direct naast het kerkgebouw.

In artikel 9 van het kerkhofreglement wordt geregeld wie op ons kerkhof mogen worden begraven. Kort gezegd gaat het om parochianen die staan ingeschreven bij de parochiekern Augustinus, hun huisgenoten en hun familieleden. Ook oud-parochianen die verhuisd zijn of in een instelling voor gezondheidszorg verbleven, kunnen worden begraven op ons kerkhof.

De rechthebbende (nabestaande) accepteert bij het verkrijgen van de grafrechten de regels van het kerkhofreglement. Een exemplaar daarvan wordt door de beheerder beschikbaar gesteld, maar is ook beschikbaar op de website van onze parochie.

Voor het aanstaande gebruik van nieuwe familiegraven of urnenveldjes kan in overleg met beheerder van de kerk worden gekozen uit de beschikbare plekken. Na bevestiging door kerkhofbeheerder St. Pax is uw keuze definitief.

KERKHOFREGELEMENT (samenvatting)

Graven kunnen niet in eigendom worden verkregen, de parochie blijft eigenaar van de begraafplaats. Er worden uitsluitend “gebruiksrechten op graven” verleend. Het komt wel eens voor dat de nabestaanden/grafgerechtigden menen dat het graf hun eigendom is, waardoor de gedachte ontstaat dat men er vrij over kan beschikken of het kan veranderen. Dat is dus een misverstand. Zie het algemene reglement H. Augustinus

Wij onderscheiden als grafgerechtigden:

 1. Rechthebbende: de persoon aan wie het gebruiksrecht is verleend van een familie graf;
 2. Gebruiker: de persoon aan wie het gebruiksrecht is verleend van een algemeen graf.

Familie graven mogen worden gebruikt voor het begraven van drie personen en eventueel bijzetting van twee asbussen, waarbij een gebruiksrecht bij aanvang wordt verleend voor een termijn van 30 of 20 jaren. Daarna kan telkenmale het grafrecht worden verlengd voor een periode van 10 jaar of 20 jaar.

Vanaf aanvang van het familiegraf worden de onderhoudskosten steeds afgerekend voor een periode van 10 jaar. In overleg met de Stichting Pax, kan het onderhoud vanaf de eerste verlenging ook jaarlijks worden afgerekend.

Algemene graven mogen worden gebruikt voor het begraven van één persoon, waarbij een gebruiksrecht wordt verleend voor 10 jaar. Verlenging van het gebruiksrecht is niet mogelijk.

Bij het verlenen van het gebruiksrecht wordt afgerekend voor een periode van 10 jaar met daarnaast een bijdrage in de algemene onderhoudskosten eveneens voor 10 jaar.

Op de grafplaatsen in de algemene graven berust geen uitsluitend recht. Een volgende overleden parochiaan van een andere familie zal de eerst volgende grafplaats innemen. Uiteindelijk gaan er 4 personen in tijdsvolgorde in een graf. De eerstvolgende begrafenis vindt daarna plaats in het naastliggende lege algemene graf

OPENEN EN SLUITEN

Openen en sluiten geschiedt voor rekening van de grafgerechtigden. Daarvoor is een tarief vastgesteld dat zal worden verhoogd met ± 50 % indien het openen en sluiten moet plaatsvinden op zaterdag of een algemene nationale feestdag (i.v.m. de door grafdelvers berekende toeslagen en overuren) Het tarief kan wijzigen bij kostenstijging.

ONDERHOUD

Het kerkbestuur is verantwoordelijk voor het algemene onderhoud van onze begraafplaats. Daaronder wordt verstaan het onderhoud aan de kelders, de ruimingen, de zorg voor de ruimingen, het onderhoud van de paden, de hagen en ruimten tussen de graven. Daarvoor wordt een jaarlijkse bijdrage in de kosten aan de grafgerechtigde in rekening gebracht voor een periode van 10 of 20 jaar.
De grafgerechtigden zijn echter voor het onderhoud van de grafdekking zelf verantwoordelijk. Van hem of haar wordt o.a. verwacht de zorg voor het onderhoud van de grafsteen, bijvoorbeeld voor het door een steenhouwer opnieuw leesbaar maken van de inscripties, voor het herstel en vernieuwing van de voorwerpen of beplanting, het weghalen van verwelkte bloemen, enz.

GRAFBEDEKKING

Het aanbrengen van grafbedekking is alleen mogelijk ter grootte van de grafkelders waarin is begraven. Over de ruimten voor, achter en tussen de grafkelders kan niet worden beschikt. Behoudens kruidachtige planten in overleg en toestemming van naast gelegen graven. Ook zijn toegestaan steekvazen voor bloemen in de door het bestuur aangelegde beplantings- of grindstroken aan te brengen.

Deze vazen staan ter beschikking opgesteld bij de kranen aan de zijkanten van het kerkhof.

Monumenten of gedenktekenen mogen slechts worden geplaatst na voorafgaande schriftelijke toestemming van de kerkhof beheerder St. Pax. Daartoe moeten de tekeningen met bijbehorende toelichting over maten en materiaal alsook de tekst aan de beheerder St. Pax worden toegezonden.

De algemene graven zijn voor 4 personen en zijn reeds voorzien van een betonnen deksel met daarop gestrooid split. De grafgerechtigden worden in de gelegenheid gesteld een naamsteen aan te brengen van 50 x 40 x 5 cm, eventueel met zadel- of puntdakje, eventueel gelegd op een stelstrip van 50 x 8 x 5 cm. Daarnaast mogen beplantingsbakjes of –schaaltjes van maximaal 40 cm doorsnede op het split worden geplaatst, uiteraard binnen de  eenvierde deel van de ruimte.

De familiegraven zijn voor 3 personen en 2 urnen. Voor familie graven zijn meer mogelijkheden voor grafbedekking. De door familie gewenste grafbedekking is onderworpen aan de goedkeuring van de kerkhofbeheerder St Pax.

BIJZETTING VAN ASBUSSEN

Bij de plaatsing van een asbus moet altijd een priester of gebedsleider aanwezig zijn. Mogelijk is de bijzetting van 2 asbussen in:

 • Urnenmuur
 • Urnenkeldertje
 • Urnenveldje
 • In een familiegraf

Het bestuur staat echter bijzetting van een asbus in of op een algemeen graf nimmer toe.

URNENMUUR, URNEN KELDERTJES

Asbussen worden geplaatst in de nissen van de urnenmuur of de keldertjes. Of worden ingegraven in een beschikbaar urenveldje. In beide typen nissen is plaats voor 2 asbussen en hebben een gebruiksrecht voor een termijn van 10 jaar. Het gebruiksrecht kan verlengd worden per termijn van 5 jaren.

URNENVELDJES

Voor de urnenveldjes geldt dat de asbus door de nabestaanden worden ingegraven binnen de toegewezen ruimte van de veldjes. De grafgerechtigden worden in de gelegenheid gesteld een eigen naamsteen aan te brengen. Hiervoor gelden de zelfde voorwaarden als bij de algemene graven.

BIJZETTING URNEN IN FAMILIEGRAF

Op schriftelijk verzoek en onder nader te stellen voorwaarden en tarieven, zal de St Pax toestemming verlenen voor bijzetting van asbussen in familiegraven.

KOSTENINDICATIE

Bij het samenstellen van deze brochure (01-01-2023) is een volgende kostenindicatie te geven voor begraven op de begraafplaats naast de St. Willibrorduskerk:

ALGEMENE GRAVEN

Grafrecht voor 10 jaar (voor 1 overledene)
Incl. openen en sluiten van het graf     
€ 1.150
Bijdrage algemeen onderhoud (10 jaar)€ 475
Recht tot plaatsing van naamsteen€ 145
Totaal€ 1.770

FAMILIE GRAVEN

Grafrecht voor 20 jaar (voor 3 overledenen)
Incl. openen en sluiten van het graf                            
€ 4.400
Bijdrage algemeen onderhoud (20 jaar)€ 1.900
Recht tot plaatsing van naamsteen € 145
Totaal€7.445

URNENMUUR OF URNEN KELDERTJES EN URNEN VELDJES

Gebruiksrecht muur nis of keldertje
2 asbussen + afdekplaat + onderhoudskosten (10 jaar)
€ 1.425
Kosten voor bijzetting (lid pastoraal team is aanwezig)€ 100
Gebruiksrecht urnenveldje met 2 asbussen + onderhoudskosten€ 1.175
Gedenksteen voor eigen rekening

TOELICHTING

Alle rechten en plichten voor rechthebbenden en/of gebruikers staan vermeld in het reglement van onze parochie Augustinus, zie onze Website https://www.parochie-augustinus-wassenaar.nl/kerkhoven-wassenaar/ .

Het reglement is ook verkrijgbaar bij de beheerder na telefonisch of schriftelijk verzoek. Daarbij ontvangt u dan tevens de meest recente tarieven voor het gebruiksrecht, de kosten van het openen en sluiten van het graf en de bijdragen in de algemene onderhoudskosten.

ENKELE TELEFOON-NUMMERS DIE VOOR  U VAN BELANG KUNNEN ZIJN

Hr. H. van Spronssen, beheerder van het kerkgebouw tel. 070-5118133; aanwezig di-vr 09.00-13.00

 • Buiten deze openingstijden kunt u een bericht inspreken of de pastorale  noodtelefoon bellen 06-49423242 in geval van overlijden of ziekenzalving.
 • Stichting R.K. Begraafplaatsen Pax, Kerkhoflaan 10, 2585 JB Den Haag. Tel 070-35037184.
 • Uw eigen uitvaartondernemer, welke in principe dag en nacht bereikbaar zal zijn.

Beheercommissie Willibrorduskerk Wassenaar, december 2022