Raad van Kerken

Ook Wassenaar kent een Raad van Kerken die actief is op het gebied van de oecumene. Alle christelijke kerken in ons dorp zijn vertegenwoordigd in dit plaatselijk overlegorgaan en samenwerkingsverband. De kerkgenootschappen die lid zijn, behouden hun verscheidenheid en dragen hun eigen verantwoordelijkheid, maar werken samen waar het kan en waar het nodig is.

De Raad organiseert o.a. vespervieringen en de jaarlijkse gedachtenisviering rond Allerzielen. Op 31 december is er de traditionele oudejaarsviering. Aan het begin van de Advent wordt een gezamenlijke advent kalender met daarin meditatieve teksten en afbeeldingen uitgegeven. Op 4 mei is er een oecumenische viering. Ook is de Raad betrokken bij de opvang en het begeleiden van vluchtelingen.

Voor actuele informatie zie: https://www.kerkenwassenaar.nl/dev/index.php/nieuws

Namens het pastoraal team heeft pastoor Franken zitting in de Raad.

Vanuit de Wassenaarse katholieke gemeenschap zijn dit:

Liz van Weezendonk: lizvanweezendonk@gmail.com (06 502 575 69)

Leo van der Kooij: l.vanderkooij@planet.nl (06 515 939 40)

Jan Pol: janppol@xs4all.nl (06 204 309 50)